Heading
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
ASSESSORAMENT COMPTABLE

- Planificació i posada en marxa de la comptabilitat
- Posada al dia d’exercicis comptables ja iniciats
- Estudi, organització, revisió comptable i assessorament tècnic sobre problemes comptables
- Revisió de Comptes del Llibre Major
- Revisió dels comptes bancaris i conciliació de saldos
- Anàlisi d’amortitzacions i provisions
- Elaboració informatitzada dels Llibres oficials de comptabilitat
        - Llibre Diari
         - Llibre inventari i balanços
         - Llibre Major
- Elaboració de Balanços de situació, sumes i saldos
- Informes comptables
- Confecció i dipòsit de Comptes anuals
- Legitimació i dipòsit de Llibres oficials
- Legalització i actuació d’altres llibres oficials
         - Llibre d’actes
         - Llibre de socis