Heading
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Política de privacitat i protecció de dades personals


CENCO garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació actual sobre protecció de dades de caràcter personal.

Aquelles persones que accedeixin a la web de CENCO assumeixen el paper d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de tots i cada un dels termes i condicions inclosos en aquest Avís Legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que fossin d’aplicació.

Com a usuari, ha de llegir atentament aquest Avís Legal amb una freqüència raonable, doncs aquest pot sofrir modificacions ja que CENCO es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficient la publicació en aquest lloc web.

Tractament de les dades

Cenco Assessorament Fiscal i Comptable, SL tracta les seves dades d'acord amb els següents criteris:
 • Responsable del tractament de les dades

 • Legitimació
 • Finalitat i tractament
 • Conservació de les dades
 • Destinataris de les dades


 • Transferència internacional de dades
 • Drets • POsSIBILITAT DE RECLAMACIÓ
 • Cenco Assessorament Fiscal i Comptable, SL
  CIF: B25317066
  Domicili: Av. Països Catalans, 9-11, 25600 Balaguer, Lleida
  E-mail: info@cenco.cat
 • El tractament de les dades està legitimat d’acord amb l’RGPD (UE) 2016/679 perquè els mateixos resulten necessaris per a l’execució de la relació contractual o, en altres casos, la base legitimadora será el consentiment, donat que serà el propi interessat qui haurà proporcinat les dades, un cop informat.
 • La recollida i tractament de les seves dades personals a través del formularis de registre té com a finalitat possibilitar que Cenco es posi en contacte amb l’interessat, a petició pròpia d’aquest.

 • Les seves dades es conservaran durant la vigència de la relació comercial, més el termini previst per la legislació específica en la que aquestes dades puguin ser exigibles.En cas que l’usuari exerceixi els seus drets de supressió i oposició, les seves dades seran bloquejades i posteriorment destruïdes de forma confidencial. En cas d’haver estat cedides a un encarregat del tractament, aquest serà requerit a fer el mateix, essent Cenco el responsable en fer-ho cumplir.

 • Poden ser destinataris de les dades personals els tercers encarregats de tractament que presten els seus serveis a Cenco, amb qui s’ha subscrit el corresponent acord que garanteix el compliment del RGPD i de les mesures de seguretat adequades.Les seves dades poden ser cedides, en determinats casos,  a GRUP DE GESTIÓ, SL. En cas de ser requerides, les seves dades també poden ser cedides als tribunals i als cossos i forces de seguretat.

 • No es preveu realitzar transferències internacionals de dades.

 • En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, portabilitat i limitació del tractament, recollits en RGPD (UE) 2016/679, dirigint-se a l’adreça dalt indicada o mitjançant correu electrònic a info@cenco.cat.
  La sol·licitud haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet i ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document identificador equivalent.

 • Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades (ACPD) o la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).

 • Si vol tenir més informació sobre aquest dret i com exercir-lo, pot dirigir-se a:

  Autoritat Catalana de Protecció de Dades
  C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
  08008 Barcelona
  Telèfon: 93 552 78 00
  apdcat@gencat.cat
  www.apdcat.cat

  Agencia Española de Protección de Datos
  C/ Jorge Juan, 6.28001 – Madrid
  Telèfon:  901 100 099912 663 517
  https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/www.aepd.es