Heading
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
ASSESSORAMENT FISCAL

- Altes i baixes d'obligacions tributàries de persones físiques o de societats
- Altes, baixes i variacions de l'activitat econòmica al seu corresponen IAE
- Assessorament fiscal

COMPTABILITAT I PLANIFICACIÓ FISCAL DE L'EMPRESA

- Pla General Comptable
- Estimació objectiva (signes, índex o mòduls)
- Estimació directa per a empreses i professionals

CONFECCIÓ D'IMPOSTOS

- Impost sobre el valor afegit (IVA)
- Declaració anual d'operacions a tercers de més de 3000€
- Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries
- Declaració estadística del comerç Intracomunitari (INTRASTAT)
- Retencions d'arrendaments de locals (IRPF)
- Retencions de professionals (IRPF)
- Declaracions de renda i patrimoni
- Impostos de societats i Pagaments a compte

ALTRES SERVEIS

- Sol.licitud d'aplaçaments i atenció de requeriments
- Assistència i representació de l'empresa davant l'Administració i els Òrgans d'Inspecció d'Hisenda
- Recursos davant de l'Administració Tributària (estatal, autonòmica o local) i davant del Tribunal econòmic administratiu
- Beneficis i exempcions fiscals
- Emissió d'informes fiscals davant d'una decisió o fet econòmic puntual amb estudi d'alternatives sobre possibles repercussions
- Obtenció de certificats tributàris (contratistes, corrents de pagament)
- Vigilància de les notificacions d'Hisenda i Seguretat Social