Heading
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
ASSESSORAMENT MERCANTIL

- Gestió de l’Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
- Elaboració d’estatuts socials i adaptació dels mateixos
- Constitució o legalització de Societats Mercantils i Civils
-Transformació, ampliació, dissolució i liquidació de societats
- Transmissions d’accions i participacions
- Contractes societaris (venda, opció, distribució, agència, franquícies, etc.)
- Contractes d’arrendament, compravenda, etc. sobre locals de negoci i vivendes
- Assistència als òrgans de representació de societats
- Planificació i reestructuracions societàries